Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Inwestor:
Wykonawca:
Inżynier Kontraktu:

Projekty POIiŚ

» Zadanie 2b „Rozbudowa i modernizacja równoległej drogi kołowania i dróg szybkiego zejścia”

 

Projekt pn.: „Port Lotniczy Rzeszów – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej” obejmuje dwa etapy (zadania):

Zadanie 2a – Rozbudowa płyty postojowej i budowa płyty do odladzania wraz z niezbędną infrastrukturą i systemami technicznymi – zakończony
Zadanie 2b – Rozbudowa i modernizacja równoległej drogi kołowania i dróg szybkiego zejścia – zakończony
Całkowity koszt Projektu: 98 794 291,87 PLN
Wysokość dofinansowania: 39 506 084,02 PLN
Priorytet: VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
Działanie: 6.3. Rozwój sieci lotniczej TEN-T
Projekt  Nr POIS.06.03.00-00-006/10 pn.: „Port Lotniczy Rzeszów – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej”
 
 
Realizowany projekt obejmuje zaprojektowanie całej DK (o łącznej długości ok. 3200 m), jednak budowa drogi kołowania została podzielona na dwa etapy realizacji:
-         I – w kierunku zachodnim od DK-A do progu 09 o długości ok. 1850 mb i szerokości 23 m z poboczami z asfaltobetonu 2×10,5 m (w ramach przedmiotowego projektu),
-         II – w kierunku wschodnim od DK-A do progu 27 o długości ok. 1350 mb i szerokości 23 m z poboczami z asfaltobetonu 2×10,5 m (w dalszym okresie realizacji).
Budowa równoległej drogi kołowania (DK) została zaplanowana równolegle do istniejącej drogi startowej, pomiędzy tą drogą a obiektami istniejącymi Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka”.
Dodatkowo w pierwszym etapie realizacji wykonane zostało oświetlenie nawigacyjne oraz  niezbędna kanalizacja techniczna i odwodnienie (pobocze na długości ok. 300 mb na wysokości przylegającej płyty przedhangarowej wykonane z betonu cementowego o parametrach DK wraz z odwodnieniem liniowym rozdzielającym obie projektowane powierzchnie). Ponadto budowa objeła wykonanie łącznika szybkiego zjazdu z drogi startowej, 2 łączników prostopadłych między równoległą drogą kołowania a drogą startową (w tym jeden do modernizacji – DK-B) oraz łącznika drogi kołowania z Płytą Postojową Samolotów (PPS).
Modernizacja istniejącego odcinka nawierzchni drogi kołowania DK-B do równoległej drogi kołowania polegała na dostosowaniu wymiarów do pozostałych łączników oraz wymianie nawierzchni z betonu asfaltowego na beton cementowy.
 
Parametry równoległej drogi kołowania oraz wszystkich w/w łączników są dostosowane dla samolotów kodu „E”.
Zakończenie robót budowlanych I etapu nastąpiło w lipcu 2013 roku.
 
Równolegle do dłuższej krawędzi pasa drogi startowej przebiega główna droga kołowania. Odległość pomiędzy jej osią a osią drogi startowej ustalono przy założeniu, że skrzydło kołującego samolotu nie może wystawać poza krawędź pasa drogi startowej.
Droga kołowania (ang. taxiway) to droga na lotnisku lądowym służąca do kołowania samolotów i zapewniająca połączenie pomiędzy poszczególnymi obszarami lotniska.
Równolegle do dłuższej krawędzi pasa drogi startowej przebiega główna droga kołowania. Odległość pomiędzy jej osią a osią drogi startowej ustalono przy założeniu, że skrzydło kołującego samolotu nie może wystawać poza krawędź pasa drogi startowej.
Droga szybkiego zejścia(ang. RET rapid-exit taxiways) jest to łącznik szybkiego zjazdu z drogi startowej.
 
KALENDARIUM
- 22.09.2008 r. – podpisanie preumowy pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Portem Lotniczym „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o., dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 dla Projektu: „Port Lotniczy Rzeszów – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej”,
- 17.11.2009 r. – podpisanie Umowy na wykonanie opracowania „Studium Wykonalności”,
- 31.03.2010 r. – podpisanie Umowy na pełnienie Funkcji Inżyniera Kontraktu,
- 20.04.2011 r. – podpisanie Umowy z Wykonawcą robót budowlanych dla zadania 2b,
- 20.05.2011 r. – data rozpoczęcia przez Wykonawcę robót etapu projektowania dokumentacji
- 09.05.2012 r. – rozpoczęcie przez Wykonawcę etapu robót budowlanych,
- maj 2012 r.:
·         Roboty pomiarowe
·         Roboty ziemne - odhumusowanie, roboty teletechniczne
- czerwiec 2012 r.:
·         Roboty ziemne - odhumusowanie, roboty teletechniczne
·         Roboty teletechniczne przy DK-B i elektroenergetyczne, przebudowa stacji METEO: DK-R
·         Stabilizacja gruntu: DK-R
- lipiec 2012 r.:
·         Roboty ziemne - odhumusowanie, roboty teletechniczne
·         Roboty pomiarowe
·         Roboty teletechniczne przy DK-B i elektroenergetyczne, przebudowa stacji METEO: DK-R; przebudowa odcinków sieci elektrycznej w rejonie płyty PPS1, przebudowa kanalizacji oświetlenia nawigacyjnego na włączeniu RET-C i DK-D do drogi startowej, budowa kanalizacji pierwotnej oświetlenia nawigacyjnego
·         Stabilizacja gruntu: DK-R, DK-D, RET-C
·         Budowa kanalizacji deszczowej, budowa zbiornika retencyjnego ZR-1.2, wykonanie wykopu pod zbiornik retencyjnych ZR-1.1
- sierpień 2012 r.:
·         Roboty pomiarowe,
·         Roboty rozbiórkowe - rozbiórka drogi DK-B w strefie krytycznej,
·         Stabilizacja podłoża cementem o Rm= 2,5MPa na drogach DK-R, DK-B, RET-C, DK-D,
·         Układanie podbudowy z chudego betonu 6-9MPa na DK-R, DK-B, RET-C, DK-D,
·         Roboty elektryczne- budowa kanalizacji wtórnej w konstrukcji nawierzchni drogi kołowania,
·         Budowa kanalizacji deszczowej fi 300-800, budowa zbiornika retencyjnego ZR-1.2 i ZR1.1.
- wrzesień 2012 r.:
·         Roboty pomiarowe,
·         Roboty ziemne i roboty rozbiórkowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej,
·         Stabilizacja podłoża cementem o Rm= 2,5MPa (część pobocza),
·         Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C35/45 grubości 30 cm,
·         Roboty elektryczne- budowa kanalizacji wtórnej w konstrukcji nawierzchni drogi kołowania,
·         Budowa kanalizacji deszczowej fi 300-800, montaż urządzeń podczyszczających dla ZR-1.2 i ZR1.1.
- październik 2012 r.:
·         Roboty pomiarowe,
·         Roboty ziemne i roboty rozbiórkowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej,
·         Budowa kanalizacji deszczowej
·         Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C35/45 grubości 30 cm - odcinki nr 11, 21, 13, 15, 24, 25, 8
·         Roboty elektryczne- budowa oświetlenia krawędziowego i centralnego wraz z kanalizacją techniczną ,
- listopad 2012 r.:
·          Roboty pomiarowe
·          Roboty ziemne i roboty rozbiórkowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej,
·         Budowa kanalizacji deszczowej i ścieku liniowego,
·         Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C35/45 grubości 30 cm – odcinki nr 2, 9, 10, 28, 30, 34, 35, 36,
·         Wykonanie stabilizacji o Rm=2,5MPa na poboczach drogi kołowania,
·         Układanie nawierzchni bitumicznej na włączeniu do drogi startowej (przy DK-D i RET-C),
·         Roboty elektryczne – budowa oświetlenia krawędziowego i centralnego wraz z kanalizacją techniczną,
- grudzień 2012 r.:
           Roboty pomiarowe,
           Wykonanie kanalizacji kablowej pierwotnej fi 110 wraz z zasypaniem (pobocza),
           Kanalizacja kablowa pierwotna i wtórna- ułożenie rur kanalizacji, montaż fundamentów,
           Oświetlenie nawigacyjne - ułożenie kabla strony pierwotnej,
           Wykonanie ławy żwirowej,