Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Inwestor:
Wykonawca:
Inżynier Kontraktu:

Projekty POIiŚ

» Zadanie 2a „Rozbudowa płyty postojowej i budowa płyty do odladzania wraz z infrastrukturą techniczną”

 

 

 

 

 

Projekt pn.: „Port Lotniczy Rzeszów – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej” obejmuje dwa etapy (zadania):
Zadanie 2a – Rozbudowa płyty postojowej i budowa płyty do odladzania wraz z niezbędną infrastrukturą i systemami technicznymi – zakończony
Zadanie 2b – Rozbudowa i modernizacja równoległej drogi kołowania i dróg szybkiego zejścia – zakończony

Całkowity koszt Projektu: 98 794 291,87 PLN

Wysokość dofinansowania: 39 506 084,02 PLN

Priorytet: VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T

Działanie: 6.3. Rozwój sieci lotniczej TEN-T

Projekt  Nr POIS.06.03.00-00-006/10 pn.: „Port Lotniczy Rzeszów – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej”


Zadanie 2a – „Rozbudowa płyty postojowej i budowa płyty do odladzania wraz z niezbędną infrastrukturą i systemami technicznymi”

Płyta lotniskowa (ang. apron) jest obszarem wyznaczonym na lotnisku (na lądzie) przeznaczonym do umożliwiania wsiadania i wysiadania pasażerów do i z samolotów, rozładunku i załadunku towarów i poczty, zaopatrzenia samolotów w paliwo, postoju lub obsługi samolotów.

W zakres zrealizowanego zadania wchodziło:

- rozbudowa istniejącej płyty postojowej w kierunku południowo – zachodnim,

- budowa nowej nawierzchni do odladzania samolotów po wschodniej stronie istniejącej drogi kołowania DK-A.

 

KALENDARIUM

- 22.09.2008 r. – podpisanie preumowy pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Portem Lotniczym „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o., dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 dla Projektu: „Port Lotniczy Rzeszów – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej”,

- 17.11.2009 r. – podpisanie Umowy na wykonanie opracowania „Studium Wykonalności”,

- 31.03.2010 r. – podpisanie Umowy na pełnienie Funkcji Inżyniera Kontraktu,

- 16.04.2010 r. – podpisanie Umowy z Wykonawcą robót budowlanych dla zadania 2a,

- 10.05.2010 r. – podpisanie Umowy o sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji,

- 17.05.2010 r. – przejęcie placu budowy przez Wykonawcę i rozpoczęcie robót budowlanych,

- maj 2010 r. – zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej do ponownego wykorzystania przy humusowaniu.

- czerwiec – sierpień 2010 r.

-        roboty ziemne na płycie do odladzania samolotów i płycie postojowej samolotów;

-        wykonywanie koryta osuszanie podłoża wraz z profilowaniem i zagęszczeniem pod konstrukcję nawierzchni;

-        układanie geokompozytu drenażowego i wykonanie warstwy mrozoochronnej;

-        wykonywanie podbudowy betonowej z betonu B-15;

-        budowa kanalizacji deszczowej, drenażu opaskowego oraz zbiornika na ścieki glikolowe;

-        roboty elektryczne związane z przebudową linii kablowej SN (15 kV).

- wrzesień – grudzień  2010 r.

Płyta do odladzania samolotów (PdOS) – wykonywano:

-        układanie geokompozytu drenażowego i warstwy mrozoochronnej;

-        oczyszczenie podbudowy betonowej i skropienie emulsją asfaltową;

-        wykonywanie warstwy poślizgowej z mieszanki mineralno-bitumicznej;

-        układanie nawierzchni betonowej metodą ślizgową z betonu B-35;

-        rozbiórkę istniejących poboczy bitumicznych drogi kołowania DK-A oraz wymianę gruntu ze względu na nienośne podłoże;

-        podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz warstwy bitumiczne na utwardzonym poboczu;

-        roboty związane z cięciem i wypełnianiem szczelin dylatacyjnych w nawierzchni betonowej;

-        ściek odwodnienia liniowego z korytek polimerobetonowych w obudowie betonowej;

-        fundament masztu oświetleniowego i przebudowę istniejących sieci.

Płyta postojowa samolotów (PPS) – wykonywano:

-        koryta, warstwy mrozoochronne z pospółki i układanie geokompozytu drenażowego;

-        podbudowę betonową z betonu B-15 wraz z oczyszczeniem i skropieniem oraz warstwę poślizgową z betonu B-35;

-        ułożenie rurek stalowych w podbudowie pod oświetlenie nawigacyjne, ustawienie studni teletechnicznych;

-        kanalizację deszczową, drenaż opaskowy, system oczyszczania wód opadowych;

-        fundament i montaż elementów podziemnego zbiornika retencyjnego.

- styczeń – luty 2011 r. – Zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym przerwa zimowa.

- marzec – czerwiec 2011 r.

Płyta do odladzania samolotów (PdOS) – wykonywano:

-        układanie nawierzchni betonowej z betonu B-35 w strefie operacyjnej DK-A;

-        wykonywanie Drogi Technicznej łączącej PdOS z Zapleczem Technicznym;

-        humusowanie i obsianie trawą powierzchni „zielonych".

Płyta postojowa samolotów (PPS) – wykonywano:

-        rozbiórkę i odtworzenie pobocza drogi kołowania DK-A od strony zachodniej;

-        ściek odwodnienia liniowego i zasypkę zbiornika retencyjnego;

-        ręczne i mechaniczne układanie podbudowy i nawierzchni betonowej;

-        podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;

-        warstwę wiążącą i ścieralną na utwardzonym poboczu;

-        roboty związane z cieciem i wypełnianiem szczelin dylatacyjnych w nawierzchni betonowej;

-        montaż masztów oświetleniowych i oświetlenia przeszkodowego;

-        oznakowanie poziome nawierzchni lotniskowych i dróg samochodowych;

-        badania odbiorowe (Laboratorium Wykonawcy i Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych).

- 11.07.2011 r. – zakończenie prac i Odbiór Końcowy inwestycji,

- 25.07.2011 r. – uroczyste otwarcie,

- 30.08.2011 r. – podpisanie Umowy o dofinansowanie dla Projektu pn.: „Port Lotniczy Rzeszów – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej” zawartą pomiędzy Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a Portem Lotniczym „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o.

 

CHARAKTERYSTYKA POWSTAŁYCH OBIEKTÓW

Płyta postojowa samolotów (PPS):

- wymiary: szerokość 160,5 m i długość 190 m (jest ponad trzy razy większa od poprzedniej);

-       - 2 stanowiska dla największych samolotów kodu „E” (np. B747-400);

-       - 3 stanowiska dla samolotów kodu „D” (np. B767-300);

-       - dwa stanowiska wyposażone są w urządzenie zasilające 400 Hz do rozruchu samolotów;

-       - zawiera DK płytową o szerokości 23 m wraz z poboczem o szerokości 10,5 m;

-       - samoloty kołują na własnym ciągu.

 

Płyta do odladzania samolotów (PdOS):

- stanowisko dla samolotów kodu „E” (oraz o kodzie niższym);

- wymiary: 131,0 m x 227,30 m;

- zawiera fragment Drogi Kołowania Równoległej (szer. 23,0 m + pobocza 2x10,5 m);

- poza okresem zimowym spełniać będzie rolę płyty postojowej do równoczesnego parkowania 5 samolotów kodu „C” (np. B737-800);

- samoloty kołuja na własnym ciągu.

 

Ponadto wykonano:

- poszerzenie poboczy istniejącej DK-A z 7,5 m do 10,5 m dla samolotów kodu „E”;

- oświetlenie nawigacyjne oraz projektorowe (5 masztów dla PPS i 1 maszt dla PdOS);

- system kanalizacji odprowadzający wody opadowe kierowane do podziemnego zbiornika retencyjnego o pojemności 2 000 m3;

- podziemny, stalowy, dwupłaszczowy zbiornik bezodpływowy o pojemności 40 m3 zbierający ścieki zanieczyszczone płynem do odladzania samolotów;

- systemy oczyszczania wód opadowych w postaci osadników i separatorów niezależnie dla poszczególnych płaszczyzn lotniskowych

- przebudowę istniejących sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacji teletechnicznych;

- na wszystkich płytach wyznaczono drogi samochodowe serwisowe szerokości 6 m.

 

-