Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Aktualności

» KOLEJNA INWESTYCJA W PORCIE LOTNICZYM „RZESZÓW-JASIONKA"

2011-09-29 09:59:01

W dniu 20 kwietnia br. w siedzibie Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. nastąpiło podpisanie umowy na realizację kontraktu w ramach zamówienia finansowanego ze środków Funduszu Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko), pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja równoległej drogi kołowania i dróg szybkiego zejścia”. Firmą, która realizować będzie to zamówienie jest Max Bögl Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość brutto umowy to 61 490 576,15 PLN. Termin realizacji: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Podpisania umowy dokonali wspólnie przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy: Stanisław Nowak, Prezes Zarządu Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka" Sp. z o.o., Konrad Rabiej, Wiceprezes Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka" Sp. z o.o., Christian Schrödl, Członek Zarządu Max Bögl Polska Sp. z o.o. oraz Falk Rohmberger, Prokurent Spółki Max Bögl Polska Sp. z o.o.

Zakres robót objętych Kontraktem stanowi: zaprojektowanie drogi kołowania - równoległej o długości równej długości drogi startowej ok. 3200 mb i szerokości drogi 23 m z poboczami 2x10,5m wraz z infrastrukturą techniczną tj. oświetleniem nawigacyjnym, niezbędną kanalizacją techniczną oraz odwodnieniem projektowanej drogi do projektowanych kolektorów kanalizacji deszczowej. Dodatkowo zaprojektowane będą dwa łączniki szybkiego zjazdu z drogi startowej, 3 prostopadłe łączniki drogi kołowania z drogą startową (w tym jeden do modernizacji, poprzez dostosowanie do parametrów równoległej drogi kołowania oraz dostosowanie wymiarów do pozostałych łączników i wymianę nawierzchni z betonu asfaltowego na beton cementowy), oraz łącznik drogi kołowania z Płytą Postojową Samolotów na całej szerokości po stronie zachodniej.